بین گروهیاسم گروهساعت برگزاریتمرکزلینک برگزاریشماره گروه در
دفتر خدمات جهانی
اصفهاننشاط(فرمت مشارکت آزاد)7 – 8:30مختلطhttps://join.freeconferencecall.com/oa7zoj89698
فارسجهرم (فرمت مشارکت آزاد)7 – 8:30مختلطhttps://join.freeconferencecall.com/oafarsbidardelan89699
تهرانموفقیت (فرمت 90 روزه)9:30 – 10:45مختلطhttps://join.freeconferencecall.com/oa90-189700
خراسان شمالیشروعی دوباره11 – 12:30مختلطhttps://join.freeconferencecall.com/newbeginning202289734
تهرانافرا (فرمت 90 روزه)15:30 – 17مختلطhttps://join.freeconferencecall.com/afrasaturday89702
آنلاینجوانمردان (فرمت مشارکت آزاد)18 – 19:30آقایانhttps://join.freeconferencecall.com/javanmardan
مرکزیمعجزه پرهیز قم (فرمت مشارکت آزاد)19:30 – 21مختلطhttps://join.freeconferencecall.com/qommojezeyeparhizqom89712
آنلاین آفرینش (فرمت 90 روزه)21 – 22:15مختلطhttps://join.freeconferencecall.com/oairan689710
آنلاینپرهیز ایران و اروپا (فرمت مشارکت آزاد)22:30 – 00مختلطhttps://join.freeconferencecall.com/gorouhireuropa89711