کارگاه یک برنامه جدید غذایی / ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

جلسه اول: مقدمه

 1. نشریه شناسی برنامه غذایی
 2. تفاوت نشریه جدید با نسخه های قبلی
 3. طراحی یک برنامه غذایی

کارگاه یک برنامه جدید غذایی / ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

جلسه دوم / موضوع هفته:

 1. تفاوت پرهیز و برنامه غذایی
 2. برنامه غذایی فردی

کارگاه یک برنامه جدید غذایی / ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

جلسه سوم / موضوع هفته:

 1. طراحی یک برنامه غذایی
 2. بررسی الگوی غذایی

کارگاه یک برنامه جدید غذایی / ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه چهارم / موضوع هفته:

 1. بررسی هرم غذایی
 2. بررسی عادات بد غذایی

کارگاه یک برنامه جدید غذایی / ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه پنجم / موضوع هفته:

 1. «مواجهه با حجم غذا »
 2. «طراحی یک‌ برنامه ساختار یافته»

کارگاه یک برنامه جدید غذایی / ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه ششم / موضوع هفته:

 1. «تغییر سبک زندگی‌ و وجدان پرهیز»
 2. «پایبندی به برنامه غذایی در شرایط خاص»

کارگاه یک برنامه جدید غذایی / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه هفتم – پایانی / موضوع هفته:

 1. «مرور شش جلسه قبل»
 2. «ترازنامه برنامه غذایی»
کارگاه تاریخچه انجمن (۱۱ آذر ۱۴۰۲)

هفته اول: ایده شروع و نام انجمن پرخوران گمنام


کارگاه تاریخچه انجمن (۱۱ آذر ۱۴۰۲)

هفته دوم: پیامرسانی و تاریخچه پیامرسانی در OA


کارگاه تاریخچه انجمن (۲۵ آذر ۱۴۰۲)

هفته سوم: کشمکش روحانی – روانشناختی در OA


کارگاه تاریخچه انجمن (۲ دی ۱۴۰۲)

هفته چهارم: از قانون منع ورود مردان در OA تا جلسات مختلط


کارگاه تاریخچه انجمن (۹ دی ۱۴۰۲)

هفته پنجم: تاریخچه نشریات مستقل OA


کارگاه تاریخچه انجمن (۲۳ دی ۱۴۰۲)

هفته ششم: تاریخچه فرمت جلسات (جلسات عادی – جلسات ساختار منظم‌)


کارگاه تاریخچه انجمن (۳۰ دی ۱۴۰۲)

هفته هفتم: تاریخچه قدم ها در OA


کارگاه تاریخچه انجمن (۷ بهمن ۱۴۰۲)

هفته هشتم:  تاریخچه سنت‌ها در OA


کارگاه تاریخچه انجمن (۱۴ بهمن ۱۴۰۲)

هفته نهم: تاریخچه نه ابزار در OA


کارگاه تاریخچه انجمن (۲۱ بهمن ۱۴۰۲)

هفته دهم: تاریخچه برنامه غذایی در OA (قسمت اول: کربوهیدارتی‌ها)


کارگاه تاریخچه انجمن (۲۸ بهمن ۱۴۰۲)

هفته یازدهم: تاریخچه برنامه غذایی در OA (قسمت دوم: از برنامه ۱۰٪ کربوهیدرات تا حذف کربوهیدرات هیدرات مصنوعی،” گرین شیت‌ها”)


کارگاه تاریخچه انجمن (۱۲ اسفند ۱۴۰۲)

هفته دوازدهم: انواع برنامه غذایی در OA بوجود آمد / نشریه حق انتخاب چگونه تدوین شد


کارگاه تاریخچه انجمن (۲۶ اسفند ۱۴۰۲)

هفته سیزدهم (آخر): آخرین جلسه کارگاه‌ها

قدم یک – تصمیمی برای همیشه، هرگز

جلسه چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲‌


قدم دو – یک بازسازی عاشقانه

جلسه چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲


قدم سوم‌ – سپردن‌ غذا به خداوند

جلسه چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲


قدم چهارم – سر آغاز بیداری روحانی

جلسه چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲


قدم پنجم‌ – یک کار شفا بخش

جلسه چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲


قدم ششم‌ – آمادگی‌ کامل

جلسه چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲


قدم هفتم – شستشوی روحی

جلسه چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲


قدم هشتم – پلی به سوی مردم

جلسه چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲


قدم نهم – جبران خسارت

جلسه چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲


قدم دهم – کلماتی که باید می‌شنیدم

جلسه چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲


قدم یازدهم – لحظه به لحظه

جلسه چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲


قدم دوازدهم – محافظت از بهبودی

جلسه چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲

سنت یک – بررسی انزوا و اتحاد

ششم خرداد ماه ۱۴۰۲


سنت دوم‌ – بررسی قدرت طلبی و ناسازگاری

سیزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲


سنت سوم‌ – کشف هویت شخصی / احترام به هویت‌های متفاوت

بیستم خرداد ماه ۱۴۰۲


سنت چهارم‌ – احترام به تنوع جلسات / زندگی بین استقلال وهمبستگی

بیست و هشتم خرداد ماه ۱۴۰۲


سنت پنجم‌ – پیام ما چیست؟ تمرکز روی هدف اصلی / انتقال پیام

سوم تیر ماه ۱۴۰۲


سنت ششم‌ – همکاری بدون وابستگی چیست؟ / همکاری بدون وابستگی در گروه وخانواده

دهم تیر ماه ۱۴۰۲


سنت هفتم‌ – مسئولیت‌پذیری

هفدهم تیر ماه ۱۴۰۲


سنت هشتم‌ – یک ریسک روحانی

بیست و چهارم تیر ماه ۱۴۰۲


سنت نهم‌ – مدیریت تعارض‌ها در زندگی

سی و یکم تیر ماه ۱۴۰۲


سنت دهم‌ – خویشتن‌داری و خودسانسوری در سنت دهم

هفتم مرداد ماه ۱۴۰۲


سنت یازدهم‌ – صدای دلنشین عملکرد

چهاردهم مرداد ماه ۱۴۰۲


سنت دوازدهم‌ – گمشده ای به نام گمنامی‌

بیست و دوم مرداد ماه ۱۴۰۲

مفهوم یک (۴ شهریور)

قسمت اول: سطوح خدماتی بالاتر از گروه
قسمت دوم: روح مفهوم یک خدماتی / مبادا بوی عطر یک خدمتگزار عضوی را آزار دهد


مفهوم دوم‌ (۱۸ شهریور)

قسمت اول: به دنبال صدای مهربان خداوند
قسمت دوم: وجدان در مفهوم دوم


مفهوم سوم‌ (۲۵ شهریور)

قسمت اول: چونه با قابل اعتمادشدن به دیگران اعتماد می‌کنم
قسمت دوم: اعتماد در مفهوم سوم


مفهوم چهارم‌ (۱ مهر)

قسمت اول: مسئولیت و تلاش برای برابری
قسمت دوم: کاوش در مفهوم خدماتی برابری


مفهوم پنجم‌ (۸ مهر)

قسمت اول: صدای نشنیده‌ی خداوند
قسمت دوم: صدای شنیده‌ی اقلیت


مفهوم ششم‌ (۱۵ مهر)

قسمت اول: مسئولیت، گمشده‌ای در روابط
قسمت دوم: مفهوم ششم و حدود روابط


مفهوم هفتم‌ (۲۲ مهر)

قسمت اول: گمشده‌ای به نام تعادل در زندگی
قسمت دوم: مفهوم هفتم در خدمت


مفهوم هشتم‌ (۲۹ مهر)

قسمت اول: واگذاری اختیارات
قسمت دوم: مفهوم هشتم در خدمات


مفهوم نهم‌ (۶ آبان)

قسمت اول: کاوش در اصل روحانی توانایی
قسمت دوم: مفهوم نهم


مفهوم دهم‌ (۱۳ آبان)

قسمت اول: خروج از انزوا با اصل روحانی وضوح
قسمت دوم: مفهوم دهم


مفهوم یازدهم‌ (۲۰ آبان)

قسمت اول: کاوش در اصل روحانی فروتنی
قسمت دوم: مفهوم یازدهم، فروتنی در خدمات


مفهوم دوازدهم‌ (۴ آذر)

قسمت اول: دوری از خودمحوری / واقع‌بینی
قسمت دوم: نمایندگی / گفت‌وگو
قسمت سوم: شفقت و مهربانی / احترام / ضمانت مسئولیت OA